Algemene Voorwaarden de Zadelmeester

Voor levering aan consumenten, niet-consumenten en dienstverleningArtikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Zadelmeester hierna te noemen ´Gebruiker´ en een Wederpartij/Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens  van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens  geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele  inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij/Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen  in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij/Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen  ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ´naar de geest´van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zij vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij/Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in- en exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij/Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of in dien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij/Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij/Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij/Opdrachtgever deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

 5. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij/Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij/Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij/Opdrachtgever over op het moment waarop de zaken aan de Wederpartij/Opdrachtgever ter beschikking staan.

 6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomt in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij/Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 8. Indien tijden uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij/Opdrachtgever, van de bevoegde instantie et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij/Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daar onder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering

 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij/Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij/Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben op bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 10. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.


 1. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs of honorarium overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs of honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij/Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene  uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:

  • de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  • de Wederpartij/Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij/Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij/Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 3. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde  op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij/Opdrachtgever, uit hoofd van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij/Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij/Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij/Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 5. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij/Opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de Wederpartij/Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de order overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij/Opdrachtgever zij in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 6. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk  annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- of afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening worden gebracht.Artikel 5. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Wederpartij/Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle  van buiten afkomende  oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen

 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels  gedeeltelijk is nagekomen  of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  zelfstandige waarde toekomt is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij/Opdrachtgever i s gehouden deze factuur te voldoen als ware er spraken van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient  steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever van rechtswegen in verzuim.  De Wederpartij/Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenverkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij/Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij/Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij/Opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij/Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien  daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. Bezwaren ten de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 6. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij/Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij/Opdrachtgever worden verhaald. De Wederpartij/Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij/Opdrachtgever alle verplichtingen  uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij/Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Wederpartij/Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen

 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. De Wederpartij/Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te behouden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstalen de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij/Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij/Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en het herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij/Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werden geproduceerd , dan is de garantie beperkt toe die, door de producten van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De verantwoording voor zaken die door derden zijn geproduceerd ligt dan ook volledig bij de producent. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten, aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij/Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke  toestemming van Gebruiker, de Wederpartij/Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij/Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaand door of gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijv. doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 4. De Wederpartij/Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd Daarbij behoort de Wederpartij/Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij/Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij/Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken tenzij daaraan geen zelfstandig waarde toekomt.

 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij/Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien  retournering redelijkerwijs niet mogelijk is,  schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij/Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij/Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij/Opdrachtgever gehouden om de vervangende zaak aan de Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan de Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 8. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij/Opdrachtgever.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van, door of namens de Wederpartij/Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zijn van deze voorwaarden

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden.

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij/Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan involge artikel 7:24 lid 2 BW.

 6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 2. Het bepaalde in lid 1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij/Opdrachtgever Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij/Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij/Opdrachtgever worden gebracht.Artikel 12.Vrijwaring

 1. Wederpartij/Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

 1. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan.  Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij/Opdrachtgever.


Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij/Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15. Internetsite(s) Gebruiker

 1. Gebruiker streeft er naar dat informatie op zijn website(s) correct en actueel is.

 2. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissing of technische storingen.

 3. Gebruiker heeft geen controle over de site(s) van derden waarnaar Gebruiker’s site(s) verwijzen. Gebruiker accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site(s).

 4. Niets uit de tekst of grafische voorstelling van Gebruiker’s site(s) mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, worden vermenigvuldigt en/of openbaar worden en/of gebruikt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel.

 2. Van toepassing in steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


 


AANVULLENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING OP ZADELPAS-CONSULTEN EN ZADELVERKOOP

waarbij Algemene voorwaarden tevens van toepassing blijven.


Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Cliënt en de Zadelmeester, hierna te noemen Gebruiker.

2. Met het geven van een opdracht of doen van een bestelling gaat de Opdrachtgever/Cliënt akkoord met deze voorwaarden.

3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker en Opdrachtgever/Cliënt.


Artikel 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden

1. Gebruiker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden laten voorwaarden van Gebruiker onverlet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden worden slechts door Gebruiker aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de specifiek gemaakte overeenkomst. Op volgende overeenkomsten zullen de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn.


Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes

1. Alle aanbiedingen/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Uitingen in drukwerk, advertenties, andere media en via website worden door Gebruiker zo volledig en correct mogelijk gedaan. Wanneer door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen in offertes anders zijn dan via voorgenoemde media geuit, behoud Gebruiker zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever/Cliënt. Voor reeds gemaakte overeenkomsten geldt de prijs zoals afgesproken met Opdrachtgever/Cliënt op het moment van opdrachtbevestiging. Gebruiker verplicht zich prijzen en informatie ten alle tijde zo actueel mogelijk te houden.


Artikel 4. Overeenkomst

1. De overeenkomst van koop/verkoop van goederen, consulten, advies en bemiddeling, wordt eerst bindend voor Gebruiker door zijn schriftelijke bevestiging.

2. Opdrachtgever/Cliënt verplicht zich bij afsluiten van de overeenkomst tot afname van het afgesprokene.

3. Indien door een toerekenbare tekortkoming gelegen aan de zijde van Gebruiker in naleving van de overeenkomst, de overeenkomst wordt ontbonden, heeft Opdrachtgever/Cliënt recht op terugbetaling van de gedane betaling(en).

3. Elke met Gebruiker aangegane overeenkomst bevat de voorwaarde dat wanneer blijkt dat Opdrachtgever/Cliënt niet kredietwaardig is, de overeenkomst ontbonden kan worden. Dit ter beoordeling van Gebruiker.


Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen.

2. Prijslijsten en reclamemateriaal, alsmede website(s) zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gebruiker niet.

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen worden verhoogd, behoud Gebruiker zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever/Cliënt.

4. Zadelpasconsulten, inclusief reiskosten, dienen contant en ter plekke na het consult voldaan te worden door Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

5. Indien een zadel direct geleverd kan worden dienen de kosten terstond door Opdrachtgever/Cliënt voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever/Cliënt kan op verzoek een betalingskwitantie of factuur ontvangen.

6. Wanneer een zadel besteld moet worden voor Opdrachtgever/Cliënt, dient deze vooraf minimaal 50% van de kosten te voldoen. Aanbetaling is tevens opdrachtbevestiging. Na aanbetaling zal het zadel voor Opdrachtgever/Cliënt besteld worden. Resterende 50% zullen door Opdrachtgever/Cliënt voldaan worden op moment van levering.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht Gebruiker zadelpas-(deel) consulten op basis van een vast tarief per (deel) consult. Alle aan de Opdrachtgever/Cliënt bekendgemaakte tarieven zijn inclusief BTW.

8. Bij huisconsulten wordt bijkomend bij de consultkosten een bedrag van € 0,35 per gereden kilometer in rekening gebracht aan Opdrachtgever/Cliënt, waarbij de eerste 35km vrij zijn.

9. Gebruiker is bij aanvang van een overeenkomst gerechtigd om middels een factuur betaling te vragen voor een gedeelte van het verwachte verschuldigde bedrag of op andere wijze zekerheidstelling te verlangen.


Artikel 6. Levering en verzending

1. Verzending van artikelen geschiedt op de wijze als door Gebruiker aangegeven en welke Gebruiker het beste acht.

2. Tenzij anders overeengekomen zullen verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever/Cliënt komen.

3. Ook indien de Opdrachtgever/Cliënt de zending anders wenst te ontvangen, als snel- of express verzending,

komen de (extra) kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever/Cliënt.

4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletsel voor Gebruiker zal zijn de goederen/diensten te leveren.

6. Wanneer bestelde goederen, na verstrijken van de leveringstermijn, niet door de Opdrachtgever/Cliënt zijn afgenomen, staan deze voor rekening en risico van Opdrachtgever/Cliënt ter zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 7. Meer- en minderwerk

1. De overeenkomst omvat alleen datgene welke tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking voor de op dat moment geldende actuele prijzen.

3. De door Gebruiker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten Gebruikers schuld om, kunnen aan Opdrachtgever/Cliënt in rekening gebracht worden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke order of opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever/Cliënt aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, komen ter rekening van Opdrachtgever/Cliënt.

5. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door Opdrachtgever/Cliënt tijdig en schriftelijk aan Gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever/Cliënt.

6. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolge hebben dat de gestelde levertijd door Gebruiker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Hieraan kan Opdrachtgever/Cliënt geen rechten ontlenen.


Artikel 8. Annulering

1. Indien de Opdrachtgever/Cliënt de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is Opdrachtgever/Cliënt verplicht de door Gebruiker reeds aangeschafte materialen en grondstof en, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever/Cliënt zal tevens verplicht zijn tot schadeloosstelling van Gebruiker in vorm van 1/3 deel van de overeengekomen prijs van de overeenkomst. Opdrachtgever is voorts verplicht Gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van afname van de goederen.

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruiker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens (deel) consulten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt.

2. Gebruiker zal Opdrachtgever/Cliënt wijzen op zaken welke moeten worden toegepast c.q. aangepast zodat veiligheid ten aller tijde zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.

3. Opdrachtgever/Cliënt geeft aan Gebruiker geheel op eigen risico opdracht voor het (deel) consult.

4. Gebruiker zal Opdrachtgever/Cliënt indien nodig wijzen op onveiligheden en zal, indien Opdrachtgever/Cliënt geen gehoor wenst te geven aan gegeven advies omtrent veiligheid, hier notitie van maken op het zadelpas formulier welke aan het eind van het (deel) consult door Gebruiker en opdrachtgever/Cliënt ondertekend dient te worden. Gebruiker overhandigt hiervan een kopie aan Opdrachtgever/Cliënt en zal zelf het origineel in archief bewaren.


Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.